تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی

 

تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی

 
تحقیقات بازاریابی :

در گذشته عبارت بود ازروش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات برای کمک به مدیران در اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی.

انجمن بازاریابی آمریکا1990:فعالیتهایی که ارتباط لازم بین مصرفکنندگان وخریدارانوعامه مردم ومدیران بازاریابی ازطریق تبادل اطلاعات بر قرار میکند
 

نکات مورد توجه درتحقیقات بازاریابی :
طرح ریزی روشهای جمع اوری اطلاعات
تنظیم وتکمیل چگونگی کسب اطلاعات
تجزیه وتحلیل نتایج
نکات بدست آمده وچگونگی بکار گیری آن دراختیار افراد ذی نفع قرار گیرد
سیستم اطلاعاتی بازار یابی :

عبارتست از مراحلی سازمان یافته که طی آن اطلاعاتجمع آوری وطبقه بندی و تجزیه وتحلیل وتنظیم می شود ودر داخل وخارج سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.

سیستمهای پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی:
استتفاده از ابزار الکترونیکی مثل کامپیوتر
مزایای استفاده از سیستمهی پشتیبانی ازتصمیمات بازاریابی:
q امکان ادغام انواع اطلاعات
q ارزیابی اطلاعات متعدددرکوهتاهترین زمان
q دسترسی سریع و جمع بندی اطلاعات بدست آمده
کاربردتحقیقات بازاریابی:


1.مشخص کردن مقدارفروش 2. درصد سوددهی محصول 3 . نتایج فروش برای مدیران بازاریابی

4. ارزیابی مدیران بازاریابی ازعرضه محصول وخدمات

5. زیر نظر داشتن فعالیتهای رقبا
6. پی بردن به نظرمصرف کنندگان درباره محصول
تحقیقات بازاریابی در پنج مرحله برنامه ریزی و اجرا می شود :
تعریف مسئله 
تعیین وتنظیم فرضیه ها
طراحی تحقیق 
جمع آوری اطلاعات لازم
تجزیه وتحلیل وتفسیرو عرضه یافته ها
مرحله اول: تعریف مساله
بیانی مختصر درباره مسئله مورد نظر
مرحله دوم: تعیین و تنظیم فرضیه ها
حدس و گمان محقق در باره مسالهمرحله سوم: طراحی تحقیق
نکاتی که باید درطراحی تحقیق بازاریابی باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

الف. مشخص کردن نوع تحقیق


تحقیفات اکتشافی : وقتیکه محقق احتیاج به تعریف بهتری ازموضوع دارد.
تحقیقات توصیفی : برای درک بهتر مسئله بعد ازتحقیق اکتشافی صورت می گیرد.
تحقیقات علی : شناسایی عاملی که آثارخاصی را در بازارایجاد می کند.

ب . تعیین منابع کسب اطلاعات :
1.دادهای ثانویه : که قبلا از منابع داخلی وخارجی جمع آوری شده .
2. دادهای اولیه : که برای اولین باربطور مستقیم درباره یک پروژه خاص جمع آوری می شود. مزایای آن در مقابل دادهای ثانویه :
1 متناسب با پروژه تحقیقات
1 روز آمد
2 تنها منبع اطلاعاتی
3 با جمع آوری آن اطلاعاتی بدست می آید که رقبا به آن دسترسی ندارند 

ج. طراحی و انتخاب نمونه : که روشهای نمونه گیری عبارتند از :
1. نمونه گیری احتمالی :
" تصادفی ساده : همه افراد مکانها اشیاء دارای شانس مساوی انتخاب هستند. 
- " طبقه بندی شده 
-" خوشه ای 
- منطقه ای 
2.نمونه گیریهای غیر احتمالی 
" قضاوتی 
" سهمیه ای 
مرحله چهارم جمع آوری داده ها
مشاهده : مدیران بازاریابی فقط از طریق مشاهده اطمینان حاصل می کنندکه مشتریانشان در شرایط خاص به چه طریق عمل می کنند.
نظر سنجی : از طریق ارسال نامه- تماس تلفنی یا ملاقات حضوری 
رو ش آزمایشی : مستلزم تغییریکی از متغییرها وثابت نگه داشتن بقیه واندازه گیری نتایج . هدف : مشاهده شود اگر متغییر مستقل تغییر کندبر روی متغییر وابسته چه تغییری حاصل میشود 
مرحله پنجم تجزیه وتحلیل و تفسیر و عرضه یافته ها
استفاده از آزمونهای آماری مناسب
تحقیقات بازاریابی در خارج سازمان
سندیکاهای جمع آوری داده ها
سازمانهایی که کل تحقیق را انجام می دهند 
سازمانهایی که قسمتی از تحقیق را انجام می دهند
محققان سعی می کنند نتایج حاصل از داده ها رابه صورت اطلاعاتی در آورند که با تایید یا رد فرضیه مدیریت سازمان را در اخذ تصمیم یاری دهد 
رعایت اصول اخلاقی و صداقت در تحقیقات بازاریابی
موفق باشید
/ 0 نظر / 89 بازدید