چـارچـوب شـرح خدمـات طـرح عارضـه یابـی سازمانی

چـارچـوب شـرح خدمـات طـرح عارضـه یابـی سازمانی

 

الف) مـراحل اجـرایـی

 

1 ـ تشـکیل تیـم عارضـه یابـی

         انجام فعالیت عارضه یابی به عنوان گام اولیه در تعریف اقدامات لازم برای توسعه ظرفیت مدیریت و    نظامهای مدیریتی و اصلاح عملکرد سازمان، فعالیتی بسیار ضروری و گامی کوچک از یک  پروژه استراتژیک در سازمان است. لزوم توفیق چنین پروژه ای، حمایت جدی مدیریت ارشد و بدنه سازمان از مراحل آغازین طرح و ایجاد تفاهم بین سطوح مختلف مدیران ارشد سازمان است.

لذا به منظور ایجاد تفاهم و همزبانی بین مدیران، مسئولان و کارشناسان واحد صنعتی و مشارکت بیشتر آنان در مراحل مختلف فرآیند عارضه یابی و اثربخشی افزون تر تصمیمات اتخاذ شده، تیمی مرکب از مدیران، مسئولان و کارشناسان کارفرما و کارشناسان مشاور تشکیل خواهد شد که وظیفه سازماندهی، هدایت و هماهنگی فعالیتهای مربوط به پروژه عارضه یابی را برعهده خواهند داشت.

خدمات مشاور در این زمینه شامل موارد زیر است:

1/1 ـ تشکیل تیم عارضه یابی.

2/1 ـ برنامه ریزی جلسات تیم عارضه یابی.

3/1 ـ مشارکت فعال در جلسات تیم عارضه یابی.

4/1 ـ همکاری در برنامه ریزی فعالیتهای مورد نیاز برای انجام طرح عارضه یابی.

2 ـ سازماندهـی و توسـعه تیـم عارضـه یابـی:

         در این مرحلـه مشاور تیم عارضه یابی را سازماندهی و فعالیت های طرح را بــرنامه ریزی می نماید.                                اعضای این تیم شامل مدیـران، مسئولان و کارشنـــاسان متخصص و باتجـــربه واحد صنعتی به همـــراه کارشناسان شرکت مشاور می باشد.

اقدامات این مرحله شامل موارد زیر است:

1/2 ـ  آموزش اعضای تیم برای انجام عارضه یابی ( به میزان 25 ساعت ) شامل مباحث زیر :

 • Ø  تشریح متدولوژی عارضه یابی شرکت نوسازی صنایع ایران ( با رویکرد اقتضایی )
 • Ø          کار گروهی و تیمی
 • Ø          تکنیک ها و ابزارهای تشخیص مسئله  
 • Ø          حل خلاق مشکلات

2/2 ـ تجهیز تیم عارضه یابی در حوزه های تخصصی موردنیاز. شامل حوزه های ( ساختار سازمانی منابع انسانی، سیستم ها و روشها، بازرگانی، مالی و تکنولوژی تولید )

3/2 ـ برقراری ارتباط با واحد صنعتی و حضور تیم کارشناسی ( مشخص شده در پیوست قرارداد )                             عارضه یابی در محل  واحد صنعتی در مواقع لزوم.

4/2 ـ برنامه ریزی انجام اقدامات طرح عارضه یابی.

 

 

3 ـ جمع آوری اطلاعات کلی شرکت

4 ـ بررسی حوزه های مختلف نتایج عملکرد که شامل 9 حوزه به شرح زیر است:

 1. 1.   اثربخشی                             6. کیفیت زندگی کاری
 2. 2.   کارآیی                         7. سودآوری
 3. 3.   بهره وری                            8. کیفیت و رضایت مشتری
 4. 4.   نوآوری                         9. مسئولیت اجتماعی
 5. 5.   قابلیت انعطاف

5 ـ بررسی حوزه های داخلی واحد صنعتی که شامل 6 حوزه به شرح زیر است:

 1. 1.   حوزه مأموریت، چشم انداز، اهداف بلندمدت، استراتژیها و سیاستها
 2. 2.   حوزه فرآیندها
 3. 3.   حوزه ساختار سازمانی و سازماندهی
 4. 4.   حوزه سیستمها و روشها
 5. 5.   حوزه فضای عملیاتی
 6. 6.   حوزه تکنولوژی تولید

6 ـ بررسی قلمرو ( محیط بیرونی ) واحد صنعتی ( مشتریان ـ رقبا ـ تأمین کنندگان ـ وضعیت بازار و ... )

7 ـ شناسایی عارضه ها،  علتها و ریشه های مسائل و اولویت بندی آنها

8 ـ توصیه راهکارها متناسب با مسائل و مشکلات به ترتیب اولویت

 

ب) محتـویات گـزارش نهایـی

 

 1. فهرست مطالب
 2. چکیده

     ارائه خلاصه مطالب از کــل گزارش

 1. مقدمه 

بیان هدف و ضرورت اجرای طرح عارضه یابی درواحد صنعتی ذیربط، پیشینه انجام کار و ساختار گزارش

 1. 4.   متدولوژی انجام کار 

     معرفی متدولوژی انجام طرح عارضه یابی در واحد صنعتی و اصول و پیش فرضهای  حاکم بر آن

 

 1. 5.   روش اجرای متدولوژی

        معرفی حوزه های مورد بررسی، منابع اطلاعاتی مورد استفاده، روشهای جمع آوری اطلاعات و تعامل با واحد صنعتی، ابزارهای بررسی و تحلیل و عارضه یابی، معرفی اعضای تیم عارضه یابی ( شامل افراد                         واحد صنعتی و افراد مشاور ) به تفکیک حوزه های تخصصی ( مطابق بند 2/2 مشخصات                                   دوره های آموزشی اجرا شده برای تیم عارضه یابی واحد صنعتی ( شامل عناوین محتوای دوره، ساعات آموزش،  اسامی افراد شرکت کننده و نام مدرس )

 1. 6.   معرفی واحد صنعتی ( مطابق چک لیست ارائه شده در مدل عارضه یابی )
 2. 7.   یافته های اصلی

         ارائه یافته های اصلی حاصل از بررسی و تحلیل وضعیت عملکرد واحد صنعتی شامل عارضه ها                   به همراه شواهد مربوطه، علتهای ریشه ای مسائل، روابط علتها با یکدیگر، اولویت بندی عارضه ها و                            علل ریشه ای وجود آنها و نهایتاً پیشنهاد راهکارهایی برای حذف علتهای ریشه ای و ایجاد فرصتهای بهبود

 1. 8.   جمع بندی و نتیجه گیری

        ارائه نتایج اصلی حاصل از اجرای طرح به ترتیب اولویت در قالب جدول شامل نشانه ها، عارضه ها،                            علل ریشه ای و راهکارهای مربوطه و ارائه برنامه پیشنهادی زمانبندی اجرای راهکارها با توجه به اولویت ها و نتایج ارزیابی راهکارها با استفاده از معیارهای اثربخشی، کارایی و پیش نیازی

 1. 9.   پیوستها

    نمودارها و مستندات داده های جمع آوری شده، صورتجلسه برگزاری دوره آموزشی مشخص شده در بند 1/2

 1. 10.                      منابع و مراجع مورد استفاده

 

/ 1 نظر / 54 بازدید
omid

مرسی خانوم دست شما درد نکنه کامل بود