عناوین پایان نامه

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.
- بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................
- بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................
- برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
- بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................
- بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................
- بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................
- بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور
- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................
- بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................
- رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................
- میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................
- راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................
- بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من
- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................
- رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................
- بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....
- شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................
- بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری
- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................
- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................
- بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................
- ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................
- رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................
- رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................
- بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................
- بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................
- تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................
- بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................
- بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................
- بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان
- بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................
- تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................
- رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................
- ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......
- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان
- بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................
- بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................
- بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................
- مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان
- بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................
- بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................
- رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................
- بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......
- رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................
- بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب
- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
- چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج
- بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................
- بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس
- برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................
- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه
- بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................
- مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان
- نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان
- بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................
- شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن
- بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب
- برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده
- بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی
- بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................
- توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها
- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان
- ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی
- بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................
- بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین
- رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................
- بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
- بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................
- بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه
- بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............
- مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
- بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری
- بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................
- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان
- تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی
- ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
- بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده
- مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری
- بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................
- بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................
آیا می دانید چگونه از تکراری نبودن موضوع پایان نامه خود مطمئن شوید؟- با ما تماس بگیرید تا لینک مربوطه را بصورت رایگان به شما معرفی کنیم و از تکراری نبودن موضوع خود مطمئن شوید- تماس :09124229089
آیا می دانید پایان نامه شما سند علمی شماست و در بسیاری از موارد ارائه آن به سازمانهایی که می¬خواهید در آنجا مشغول به کار شوید الزامی است؟
آیا می دانید دو نمره از20 نمره پایان نامه مربوط به مقاله پژوهشی شماست و در صورتی که موضوع پایان نامه مدیریت شما تکراری باشد یا موضوعات فاقد اعتبار علمی – بدون مقاله بیس ISI- باشد شما نمی توانید مقاله بدهید و قطعا دو نمره را از دست خواهید داد. لذاقبل از هر درخواستی صفحه اول مقاله isi که مبنای پایان نامه شما قراردارد رادرخواست کنید. موضوعات ارائه شئه در این واحد همگی دارای مبنای مقالات isi می باشد و در صورت درخواست شما صفحه اول آن به شما ارائه خواهد شد.
پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ،
پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ،
--------------------------------------- زمان انجام پایان نامه مدیریت -------------------------------------
زمان انجام پایان نامه پس از تصویب پروپوزال از 2 ماه تا 5 ماه می باشد
زمان تکمیل پایان نامه نیمه تمام از یکهفته تا یکماه است.
زمان تصویب پروپوزال بنا بر دانشگاه می تواند از دو هفته تا یکماه طول بکشد.
پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ،
پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پایان نامه مدیریت ،
---------------------------------- هزینه پایان نامه مدیریت -----------------------------------------
هزینه مشاوره پایان نامه مدیریت در هر زمینه ای- مشاوره موضوع ، توین فرضیات و تحلیل فرضیات و .... رایگان- است . تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره بگیرید: 09124229089
هزینه انجام پایان نامه بصورت فصلی می باشد و در زمان تحویل فایل دریافت می شود. با توجه به زمان در یافت فایل شما می توانید این هزینه را بصورت قسطی پرداخت کنید.
هزینه ای بابت ارائه موضوعات جدید دریافت نخواهد شد.
تخصص ما فقط در زمینه پایان نامه مدیریت است.
----------- تماس : 09124229089-----------

/ 0 نظر / 53 بازدید