استراتژیک و سیر تحول و تکامل آن


استراتژیک و سیر تحول و تکامل آن

à   نگرش سنتی : نقطه شروع فعالیت ها

à     برنامه‌ریزی تغییر نگرش یافته : فرآیند تعیین اهداف سازمانی و چگونگی دستیابی به آنها ،  می‌باشد .

3- دوره فراصنعتی

شروع از سال 1950

2- دوره بازار گرایی

1- دوره محصول گرایی

شرح

ü      محیط پویا وتغییرپذیر

ü      محصولات متنوع و بازارهای رقابتی

ü       تاکید بر محصول

الف – ویژگیها

و

مشخصات دوره

ü      پیچیدگی به عنوان مسئله غالب

ü      بازار اشباع از محصولات مشابه

ü       تولید              فروش

ü      چالش های جدید و غیر منتظره

ü      تمرکز بر بازار مصرف

ü       تاثیر عوامل بیرونی محدود

ü      شدت یافتن مسائل و موانع بیرونی

     ( سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... )

ü      شدت یافتن تاثیر عوامل بیرونی با محیط ایستا

ü       عمده توجهات درونی

ü      شدت رقابتی شدن بازارها

ü      حرف اول با مشتری

ü       رقابت حول محصول نهایی

ü      تمرکز بر آگاهی ، دانش و اطلاعات

ü      دید درون سازمانی به برون سازمانی

ü       تولید کننده حرف اول را می زد

ü      از بین رفتن توابع پیش بینی بر اثر شدت                          یافتن تغییرات

ü      تغییرات محیطی تابعی از متغیرهای قابل پیش بینی

ü       تولید انبوه

ü      مزیت رقابتی : یادگیری زودتر و  سریع تر        از رقبا

ü      مزیت رقابتی : قیمت ، کمیت و کیفیت

ü       تاکید بر محصول

ü      گرایـش تعاملی  و  برنامه ریزی  به               عنوان مبنایی برای یادگیری سازمانی

ü      گرایش به حال و آینده ایستا و برنامه ریزی به          عنوان مبنایی برای ترسیم آینده با روندگرایی                                                                              به گذشته

ü      گرایش به گذشته و  محدودیتهای             محدودیت های درون سازمانی

ب – گرایشها

و

 روشهای متداول برنامهریزی

ü      برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی

ü      برنامه ریزی

( کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت )

ü      مدیریت فردی

ü      مدیریت استراتژیک

ü      برنامه ریزی بلند مدت غلتان

ü      بودجه بندی

ü      بصیرت و تفکر استراتژیک

ü      برنامه ریزی   SBUها

ü      برنامه ریزی سالیانه

ü      مدیریت تغییر

ü      مدیریت دانش

ü      سازمان یادگیرنده / سازمان استراتژیست

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
دزفول-ا. ب

سلام وخسته نباشی مطالبی علمی تحقیقاتی که خواستم متاسفانه بعضی فونت ها بد خط و خو انا نبود و اذیت کننده لطفا بررسی نمایید.ارشد مدیریت.